TÚI KHÍ CHÈN HÀNG CÓ MẤY SIZE ?
Chèn khoảng trống rộng từ 10-35 cm, có các size:

80 x 120 cm

80 x 160 cm

Chèn khoảng trống rộng từ 10-45 cm, có các size:

100 x 180 cm