Nếu khách hàng vẫn đang băn khoăn gối đỡ trục UCP là gì thì chúng ta có thể hiểu khái quát rằng đây chính là bộ phần để đỡ và hỗ trợ cố định trục theo các phương ngang hoặc thẳng đứng.
...